Nowe zmiany w programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 r. – bez kryterium dochodowego

By | 10 czerwca, 2019

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Rodzice będą mieli trzy miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Co ważne, to nowe rozwiązanie ma dotyczyć dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 roku.

Inna ważna zmiana obowiązująca od 1 lipca polega na tym, że prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Ważne dla już pobierających świadczenie:

Rodzice lub opiekunowie, którzy mają przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 roku, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Jak wyjaśnia ministerstwo, dzięki temu mają oni od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500 plus), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 roku).

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Ponieważ zniesione zostaje kryterium dochodowe, rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji finansowej, zaś formularz wniosku zostanie przez to uproszczony i skrócony.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia do 30 września 2019 r. – drogą tradycyjną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczercowie ul. 3 Maja 6 w pokoju
nr 9 lub w pokoju nr 6 na I piętrze.

Na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r., świadczenie zostanie przyznane do 31 maja 2021 roku. Oznacza to, że w 2020 roku w ogóle nie trzeba będzie składać kolejnych wniosków – dopiero w celu uzyskania świadczeń na okres od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku trzeba będzie, od lutego 2021 r., złożyć kolejny wniosek.

Zlikwidowany został obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.

Jednocześnie przypominamy, że świadczenie wychowawcze 500+ nie przysługuje na dane dziecko, jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (którą są młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej;
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zapraszamy na stronę Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plusWnioski można pobrać pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019