Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

By | Lipiec 5, 2019

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BUCZKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 Referent ds. świadczeń wychowawczych, świadczenia „Dobry start”  i Karty Dużej Rodziny

w wymiarze 1 etat

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Wykształcenie co najmniej średnie;
 • Minimum 6 miesięczne doświadczenie w pracy w biurze o charakterze zasadniczo zgodnym z wolnym stanowiskiem pracy i zakresem wykonywanych na stanowisku zadań;
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Nieposzlakowana opinia;
 • Znajomość przepisów z zakresu:
 • Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 • Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • Realizacji rządowego programu „Dobry start”.
 • Dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. U. z 2009, nr 64, poz. 539).

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • Znajomość obsługi komputera i programu SYGNITY;
 • Umiejętność poprawnego formułowania pism , decyzji administracyjnych, stosowania i interpretacji przepisów ;
 • Samodzielność i kreatywność, otwartość na stałe podnoszenie kwalifikacji;
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Łatwość przekazywania informacji, komunikatywność , wysoka kultura osobista;
 • Odpowiedzialność, samodzielność, obowiązkowość, dokładność, dyspozycyjność.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego, świadczenia „Dobry start” oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących ww. świadczeń;
 • Prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania i wydawania Karty Dużej Rodziny;
 • Sporządzanie sprawozdań, list wypłat, informacji i analiz z zakresu świadczenia wychowawczego i świadczenia „Dobry start”;
 • Sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz z zakresu Karty Dużej Rodziny;
 • Przyjmowanie wniosków z zakresu świadczeń wychowawczych, świadczeń „Dobry start” oraz Karty Dużej Rodziny.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • Praca w pełnym wymiarze pracy – 1 etat;
 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • Praca wykonywana na przemian w pozycji siedzącej i stojącej, wymagająca przemieszczania się;
 • Stanowisko nie jest przystosowane do pracy na wózku inwalidzkim;
 • Praca przy komputerze przekraczająca 4 godziny;
 • W budynku istnieją bariery architektoniczne utrudniające dostępność do pomieszczeń biurowych (brak windy).
 • Rozpoczęcie pracy 1 sierpnia 2019r.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu maju wyniósł 0%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV;
 • List motywacyjny;
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • Dokumenty potwierdzające wykształcenie zawodowe (kserokopie);
 • Kopie dokumentów potwierdzające staż pracy;
 • Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • W przypadku osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o zatrudnienie – kserokopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczegółowe kategorie danych, o których mowa w art. 9
  1 RODO;
 • W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez GOPS umieszczanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach przeprowadzanych przez GOPS przez okres najbliższych 9 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w pkt. „wymagane dokumenty” w pozycji 9 i 10 mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

 • Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach przeprowadzanych przez GOPS przez okres najbliższych 9 miesięcy.
 • Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*zaznacz krzyżykiem (X) właściwe pole wyboru.

………………………………………………….

Podpis kandydata

 

 1. Sposób składania dokumentów:
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście u kierownika lub wyznaczonego pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku lub na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku

Ul. Szkolna 3A

98-113 Buczek

 

z dopiskiem:

 

„Nabór na stanowisko referent do spraw świadczenia wychowawczego, świadczenia „Dobry start” i Karty Dużej Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku”

W terminie do dnia 17 lipca 2019 roku do godz. 1400.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku wysłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku osobistego doręczenia decyduje data wpływu do GOPS w Buczku.

 

 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem;
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów;
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie i miejscu kwalifikacji merytorycznej;
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.

 

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku, ul. Szkolna 3A, 98-113 Buczek, jako Pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Inspektor ochrony danych

Elit Partner w siedzibą w Pabianicach, ul. Zamkowa 58 B, 95-200 Pabianice, e-mail: szymon.kubiak@elitpartner.pl

 

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać  odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

1 Art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 730) oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894).

 

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO).

 

3 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji. Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

 

Prawa osób, których dotyczą dane

Mają Państwo prawo do:

 • Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Usunięcia danych osobowych;
 • Wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku

Joanna Jarosławska  

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie :     BIP,   oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ośrodka

 

 

Buczek, dnia 05.07.2019r.

Oryginał ogłoszenia