Nabór na wolne stanowisko – pracownik socjalny

By | Lipiec 19, 2019

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BUCZKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: PRACOWNIK SOCJALNY

 1. Dane podstawowe
 2. Nazwa stanowiska pracy pracownik socjalny
 3. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku ul. Szkolna 3A,

                       98-113 Buczek

 1. Wymagania kwalifikacyjne (niezbędne)
 2. Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
 3. a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 4. b) kończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;
 5. c) ukończenie do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

W sprawie kwalifikacji pracownika socjalnego pomocniczy link:

http://www.mpips.gov.pl/ pomoc-spoleczna/interpretacje- wybranych przepisów/ kwalifikacje-pracownika-socjalnego/,

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 6. Znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

 • Wymagania dodatkowe
 1. Mile widziane doświadczenie zawodowe , w tym praktyka, staż- w prowadzeniu szeroko pojętej pracy socjalnej oraz w realizacji projektów socjalnych,
 2. Doświadczenie w pracy w zespole,
 3. Prawo jazdy kat. B,
 4. Doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 5. Ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 6. Dobra umiejętność projektowania działań socjalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej,
 7. Umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji, odporność na sytuacje stresowe,
 8. Gotowość do podnoszenia kwalifikacji, empatia, asertywność.
 9. Znajomość lokalnego środowiska,

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
 2. Świadczenie pracy socjalnej z wykorzystaniem dostępnych metod, technik i środków,
 3. Rozeznanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób i rodzin dla celów pomocy społecznej,
 4. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
 5. Przygotowywanie i realizacja kontraktów socjalnych,
 6. Sporządzanie opinii o kandydatach na rodziny zastępcze i rodziny wspierające,
 7. Udzielanie osobom i rodzinom zgłaszającym się po pomoc pełnej informacji o dostępnych formach pomocy,
 8. Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,
 9. Prowadzenie pracy socjalnej przy współpracy z organizacjami, instytucjami i innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczaniu skutków negatywnych zjawisk społecznych, w tym zjawiska wykluczenia społecznego,
 10. Realizowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 11. Udział w pracach grup roboczych powołanych przez zespół interdyscyplinarny,
 12. Współpraca z działem świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych , środowiskowym domem samopomocy,
 13. Diagnozowanie, analizowanie i ocenianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 14. Opracowywanie sprawozdań i informacji o realizowanych działaniach,
 15. Udzielanie informacji organom, instytucjom, osobom fizycznym w oparciu o obowiązujący stan prawny,
 16. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego,
 17. Obsługa programu komputerowego „Pomost” oraz w aplikacji CAS,
 18. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących poziom kwalifikacji.
 19. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mających trudną sytuację życiową,
 20. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 

 1. Informacja o warunkach zatrudnienia
 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ,
 2. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy,
 3. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t. j . Dz. U. z 2018 r. poz. 936) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia
  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników, zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku.
 4. Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.
 5. Inne dodatkowe:
 1. Praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych,
 2. Praca biurowa na miejscu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku oraz w środowisku zamieszkania klienta GOPS.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia na wolne stanowisko urzędnicze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Buczku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi 0%.

 • Wymagane dokumenty
 1. Własnoręcznie podpisany list motywacyjny.
 2. Własnoręcznie podpisany życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Własnoręcznie wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie świadectw pracy.
 5. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 7. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
 8. niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 9. pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
 11. wyrażeniu zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w aplikacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 12. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną do przetwarzania danych osobowych.

 

 

 • Miejsce i termin złożenia dokumentów

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych osobiście w zamkniętej zaadresowanej kopercie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku, 98-113 Buczek, ul Szkolna 3A z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika

socjalnego” w terminie do dnia 30 lipca 2019 r. do godziny 1400

Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione

telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 14 dni od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 43 677 41 59

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku.

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko

 

 

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku, ul. Szkolna 3A, 98-113 Buczek, jako Pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Inspektor ochrony danych

Elit Partner w siedzibą w Pabianicach, ul. Zamkowa 58 B, 95-200 Pabianice

e-mail: szymon.kubiak@elitpartner.pl

 

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać  odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

1 Art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 730) oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894).

 

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO).

 

3 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji. Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dotyczą dane

Mają Państwo prawo do:

 • Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Usunięcia danych osobowych;
 • Wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

                                                           Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Buczku

                                                                       Joanna Jarosławska

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej GOPS oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ośrodka.