Dodatek węglowy w Gminie Buczek

By | 18 sierpnia, 2022

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym na terenie Gminy Buczek jednostką organizacyjną prowadzącą postępowania w sprawach o dodatek węglowy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022r. poz. 438, 1561 i 1576).

Wnioski o przyznanie dodatku węglowego  można składać w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku ul. Szkolna 3A lub w wersji elektronicznej.

Wniosek elektroniczny musi być podpisany podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony  z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30. 11. 2022 r.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składający ten wniosek.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie lub  zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692)

Szczegółowe informacje w sprawie składania wniosków o dodatek węglowy oraz warunków przyznania dodatku węglowego można uzyskać pod numerem telefonów GOPS Buczek: 43 67 74 159 kom. 502 930 635, 502 930 464

wniosek o dodatek węglowy

klauzula informacyjna  dodatek węglowy