Category Archives: aktualności

Dodatek osłonowy w 2024 roku – OSTATNIA CHWILA!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje, że 16 stycznia 2024 r.  został opublikowany wniosek o dodatek osłonowy. Wnioski można już składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku. Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres 01-01-2024 r. do 30-06-2024 r.  Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 30-04-2024 r. Decyduje data wpływu wniosku do organu… Zobacz więcej »

PRACA – UMOWA ZLECENIE

PRACA – UMOWA ZLECENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku poszukuje osób chętnych do podjęcia zatrudnienia na umowę zlecenie do świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Buczek objętych tą formą wsparcia Usługi opiekuńcze mogą obejmować : pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych tj. pomoc w dokonywaniu zakupów, przyrządzanie posiłków, w przypadku ograniczonej sprawności podopiecznego nakarmienie i podanie napoju,… Zobacz więcej »

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 (Moduł II). GMINA BUCZEK przystąpiła do kontynuacji realizacji programu ”Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 dofinansowywanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych… Zobacz więcej »

Informacja – Nowe wnioski na otrzymanie żywności

Informacja – Nowe wnioski na otrzymanie żywności z Banku Żywności Podprogram 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje, że można składać nowe wnioski do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusz Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023. Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek. Pomoc… Zobacz więcej »

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE   Od dnia 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która wprowadza nowe rozwiązania w systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Obsługą wniosków o wypłatę świadczenia wspierającego oraz jego wypłatą zajmować się będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Więcej informacji na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Prawo do świadczenia wspierającego uzależnione jest… Zobacz więcej »

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje, że od stycznia 2024 r. przysługuje jednorazowa pomoc finansowa w postaci dodatku osłonowego. Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym Minister Klimatu i Środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Na chwilę obecną nie zostało jeszcze ogłoszone rozporządzenie. Wzór wniosku o dodatek osłonowy… Zobacz więcej »

POPŻ 2014-2020 PP 2021Plus – efekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku z terenu województwa łódzkiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 –… Zobacz więcej »

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego przypomina o ogromnej roli pracowników służb społecznych. Życzymy wytrwałości w odnajdywaniu w każdym człowieku to, co najlepsze, pasji w podejmowaniu często trudnych wyzwań oraz szacunku dla Waszej pracy, docenianego nie tylko w dniu dzisiejszym. Dziękujemy za nieustającą moc w pomaganiu, która wspiera mieszkańców naszej gminy i wszystkich, którzy potrzebują wsparcia w pokonywaniu trudności życiowych. Niech… Zobacz więcej »

Informacja o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz o nowym świadczeniu wspierającym

Zgodnie z art. 63 ust. 16 ustawy o świadczeniu wspierającym, organ właściwy w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 43, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, tj. w terminie do dnia 10 października 2023 r. informuje osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 43, albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 51, o zmianach w zasadach dotyczących… Zobacz więcej »