Klauzula RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05.2016) informujemy, że:

 

 

Administrator, dane kontaktowe Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku reprezentowany przez Kierownika.

Kontakt z administratorem:

1)     Osobiście: w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku Ul. Szkolna 3a, 98-113 Buczek.

2)     Telefonicznie: (43) 677 41 59.

3)     Pisemnie: na adres pocztowy Ośrodka lub na adres poczty elektronicznej : sekretariat@gopsbuczek.pl.

Inspektor Ochrony Danych W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Pan Artur Wojtaszczyk z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: artur.wojtaszczyk@elitpartner.pl
Cele przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych, podanie danych Dane będą przetwarzane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku w celach:

1)     wypełnienia obowiązku prawnego – ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, w szczególności obowiązków wynikających z:

a)     ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

b)     ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

c)     ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

d)     ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej;

e)     ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

f)      ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

h)     ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

i)      ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

j)      ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

k)     ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąż i rodzin „Za życiem”

l)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

m)    ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

n)     ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne

o)     ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

p)     Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego

o)     Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym

p)     Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

q)     Ustawa z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

r)      Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

s)     ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 1 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest obowiązkowe, brak podania danych będzie skutkował niezałatwieniem sprawy.

2)     wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) RODO – w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych.

Dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat od zakończenia umowy, podanie danych jest obowiązkowe do celów zawarcia umowy.

3)     rekrutacji i promocji – zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO – w sytuacji zebrania dobrowolnej zgody od kandydatów do pracy lub osób uczestniczących w akcjach promocyjnych przy wykorzystaniu ich wizerunku.

W przypadku gdy Państwa dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, dane przetwarzane będą do momentu wycofania zgody bądź zakończenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne.

Odbiorcy danych Państwa dane osobowe mogą być ujawnione/udostępnione następującym odbiorcom:

1)     Bankom,

2)     Operatorom pocztowym,

3)     Firmom informatycznym świadczącym usługi informatyczne,

4)     Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej,

5)     Podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku macie Państwo prawo do:

1)     dostępu do swoich danych osobowych

2)     żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

3)     żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

4)     żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;

5)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;

6)     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.