Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku, ul. Szkolna 3a, 98-113 Buczek, nr telefonu: 43 677 41 59:

1. W sprawie danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Artur Wojtaszczyk adres e-mail: iod@gopsbuczek.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
a. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, szczególnie w oparciu o przepisy:
i. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
ii. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
iii. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
iv. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
v. ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
vi. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
vii. ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym,
viii. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
ix. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
x. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
xi. inne akty wynikające z przepisów prawa oraz Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku.
b. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w punkcie 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
5. W związku z przetwarzaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku Pani/Pana danych osobowych w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
6. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku, przy czym podanie danych jest:
a. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
b. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.
9. Pani/Pana dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub wywoływać dla Pani/Pana inne podobne doniosłe skutki.