Rodzina 500 +

Program „Rodzina 500+” to pomoc finansowa państwa dla rodzin wychowujących dzieci do ukończenia 18 roku życia.
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodziny w przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w rodzinie obowiązuje kryterium dochodowe 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł na osobę w rodzinie, jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.
Świadczenie przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i rodziny niepełne, choć w tym przypadku do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego koniecznym jest, aby na dane dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica, chyba że z przyczyn obiektywnych jest to niemożliwe gdyż np. drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
Ubiegając się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko, należy złożyć wypełniony wniosek i dołączyć do niego wszelkie zmiany, które nastąpiły czyli: w przypadku utraty dochodu np. świadectwo pracy, dokument potwierdzający zamknięcie działalności gospodarczej, a w przypadku uzyskania dochodu np. umowę o pracę, umowę zlecenia oraz uzyskany dochód netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.