ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół interdyscyplinarny

Wójt Gminy Buczek powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Buczek, który ma za zadanie koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy na szczeblu samorządu terytorialnego.

Działanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w Gminie Buczek reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289, 535).

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Buczek, zgodnie z Zarządzeniem Nr 150/2023 Wójta Gminy Buczek z dnia 8 września 2023r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Buczek przedstawia się następująco:

 1. Anna Malec – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego;
 2. Monika Klewin – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku, zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego,
 3. Agnieszka Badowska – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Buczku,
 4. Bartosz Felcenloben – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Łasku,
 5. Ewa Niciak – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Buczku,
 6. Elżbieta Ceran–Mucha – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Czestkowie,
 7. Tomasz Amraszkiewicz – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Buczku,
 8. Anna Truskowska- przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łasku,
 9. Włodzimierz Czech –przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczku.

Procedurę Niebieskiej Karty może uruchomić przedstawiciel jednej z pięciu instytucji/służb:

 • POMOCY SPOŁECZNEJ:
  – pracownik socjalny,
  – asystent rodziny.

 

 • OCHRONY ZDROWIA:
  – lekarz.
  – pielęgniarka.
  – ratownik medyczny.

 

 • POLICJI:
  – dzielnicowy,
  – policjanci interweniujący podczas awantury domowej.

 

 • OŚWIATY:
  – pedagog,
  – psycholog,
  – nauczyciel.
 • KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Ważne odnośniki:

 • Zarządzenie Nr 150/023 Wójta Gminy Buczek
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289,535)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051801493/T/D20051493L.pdf

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U.2023 poz. 1870)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001870/O/D20231870.pdf