Informacja o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz o nowym świadczeniu wspierającym

Zgodnie z art. 63 ust. 16 ustawy o świadczeniu wspierającym, organ właściwy w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 43, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, tj. w terminie do dnia 10 października 2023 r. informuje osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 43, albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 51, o zmianach w zasadach dotyczących… Zobacz więcej »

Stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego można ubiegać się o stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024. Od 1 do 15 września 2023 można składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku. O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący teren Gminy Buczek, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,… Zobacz więcej »

11 września 2023r. wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje, że w dniu 11 września 2023 r. (poniedziałek) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku ( ul. Szkolna 3A)  wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021 Plus. Pomoc w formie artykułów żywnościowych (paczek), mogą otrzymać osoby (rodziny), które pobrały skierowanie do otrzymywania pomocy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku. Więcej informacji… Zobacz więcej »

Program „ Korpus Wsparcia Seniorów”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 (Moduł II). GMINA BUCZEK przystąpiła do kontynuacji realizacji programu ”Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych… Zobacz więcej »

Nowy okres zasiłkowy – FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres świadczeniowy 2023/2024 przyjmowane będą od dnia 01.08.2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku, ul. Szkolna 3A Jednocześnie informujemy, że wnioski on-line można składać począwszy od dnia 01.07.2023r. za pomocą następujących kanałów: Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki… Zobacz więcej »

Nowy okres zasiłkowy – ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2023/2024 przyjmowane będą od 01.08.2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku , ul. Szkolna 3A, 98-113 Buczek Przyjmowanie wniosków: poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00, wtorek – piątek w godz. 7:30 – 15:30, Od 01.07.2023 r. wnioski można również składać droga elektroniczną  – za pomocą następujących kanałów: Platformy… Zobacz więcej »

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2021 Plus CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2022,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych,… Zobacz więcej »

Nowe wnioski na otrzymanie żywności  z Banku Żywności

Informacja – Nowe wnioski na otrzymanie żywności  z Banku Żywności   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje, że można składać nowe wnioski do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021 Plus. Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy… Zobacz więcej »

Zakup opału w preferencyjnej cenie

2 listopada 2022r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 października 2022roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.   Ustawa określa zasady, warunki i tryb: – sprzedaży przez niektóre podmioty paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, – zakupu preferencyjnego paliwa stałego, – przyznawania , ustalania wysokości i wypłacania niektórym podmiotom rekompensat z tytułu sprzedaży paliwa… Zobacz więcej »

Preferencyjny zakup węgla

Sejm uchwalił ustawę o zakupie preferencyjnym węgla, . przez gospodarstwa domowe, która umożliwia nabycie go za pośrednictwem gminy. Ustawa trafi  teraz pod obrady Senatu. Z chwilą podpisania ustawy przez Prezydenta RP Gmina Buczek będzie realizowała dostawy węgla za pośrednictwem Gminnej Spółdzielni „SCH” w Buczku, a wnioski przyjmowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej